[[فرم درخواست نمایندگی]]
[[مشخصات متقاضی]]
[[نوع نمایندگی]]
[[میزان توانایی و کارایی متقاضی]]
[[فعالیت فعلی]]
[[مشخصات و امکانات فروشگاه]]
مشخصات حقوقی ملک

آدرس : منطقه صنعتی غرب تبریز ؛ جاده صنعت ، روبروی موتوزن ، شهرک فناوری قطعات خودرو تبریز ، ساختمان مرکزی طبقه سوم واحد 308

تلفن : 04134474218

 

فاكس : 04134474269